تبلیغات
مقاله های مهدوی
مقاله های مهدوی

‏برگرفته از گفتگوی روزنامه همشهری27 دی 1377

با استاد عبدالله شهبازی

مسیحایی‌‏‎ پیام‌‏‎ یك‌‏‎ بر‏‎ آن‌ ، ‏‎ عام‌‏‎ به معنای‌‏‎ صهیونیسم‌ ، ‏‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ این‌‏‎ مسیحایی‌‏‎ پیام‌‏‎.است‌‏‎ مبتنی‌‏‎ تاریخی‌‏‎ اسطوره‌‏‎ شش‌‏‎ و‏‎
یعنی‌‏‎ خداوند ، ‏‎ برگزیده‌‏‎ قوم‌‏‎ همان‌‏‎ موجود‏‎ یهودیان‌‏‎ گویا‏‎
ایشان‌‏‎ به‌‏‎ خداوند‏‎ كه‌‏‎ سرزمینی‌‏‎ از‏‎ ;هستند‏‎ بنی‌اسرائیل‌ ، ‏‎
پراكنده‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ و‏‎ اخراج‌‏‎ زور‏‎ و‏‎ عنف‌‏‎ به‌‏‎ بخشیده‌ ، ‏‎
می‌كند‏‎ ظهور‏‎ مسیح‌‏‎ خداوند ، ‏‎ وعده‌‏‎ طبق‌‏‎ روزی‌ ، ‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎
باز‏‎ (فلسطین‌‏‎)‎ اجدادی‌شان‌‏‎ و‏‎ آباء‏‎ سرزمین‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎
مسیح‌‏‎ جهانی‌‏‎ امپراتوری‌‏‎ دولت‌‏‎ این‌‏‎ مركزیت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ می‌گرداند‏‎
.می‌شود‏‎ تاسیس‌‏‎
گمشده‌‏‎ سبط‏‎ ده‌‏‎ اسطوره‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ از‏‎ عبارتند‏‎ اسطوره‌‏‎ شش‌‏‎ این‌‏‎
تخریب‏‎ اسطوره‌‏‎ سوم‌ ، ‏‎ ;بابل‌‏‎ تبعید‏‎ اسطوره‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ ;بنی‌اسرائیل‌‏‎
آوارگی‌‏‎ دوران‌‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ میلادی‌‏‎ هفتاد‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ سلیمان‌‏‎ معبد‏‎
;است‌‏‎ معروف‌‏‎ "دیاسپورا‏‎ دوران‌‏‎" به‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎
كشتار‏‎ یعنی‌‏‎ پرتغال‌‏‎ و‏‎ اسپانیا‏‎ انگیزیسیون‌‏‎ اسطوره‌‏‎ چهارم‌ ، ‏‎
به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ عقاید‏‎ تفتیش‌‏‎ مسیحی‌‏‎ محاكم‌‏‎ وسیله‌‏‎ به‌‏‎ یهودیان‌‏‎
قرن‌‏‎ اوایل‌‏‎ و‏‎ پانزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ آنها‏‎ بزرگ‌‏‎ مهاجرت‌‏‎
اسطوره‌‏‎ پنجم‌ ، ‏‎ ;شد‏‎ ایبری‌‏‎ جزیره‌‏‎ شبه‌‏‎ از‏‎ میلادی‌‏‎ شانزدهم‌‏‎
"پوگروم‌ها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اروپا‏‎ شرق‌‏‎ و‏‎ روسیه‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎
قرن‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ معروف‌‏‎
آمریكا ، ‏‎ متحده‌‏‎ ایالات‌‏‎ به‌‏‎ بیستم‌‏‎ قرن‌‏‎ اوایل‌‏‎ و‏‎ نوزدهم‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ نیز‏‎ تعدادی‌‏‎ و‏‎ جنوبی‌‏‎ آمریكای‌‏‎ غربی‌ ، ‏‎ اروپای‌‏‎
آخرین‌‏‎ و‏‎ ششمین‌‏آفرید‏‎ را‏‎ "جدید‏‎ صهیونیسم‌‏‎" ایدئولوژی‌‏‎
اروپا‏‎ بر‏‎ فاشیسم‌‏‎ سلطه‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎ اسطوره‌ ، ‏‎
و‏‎ آمریكا‏‎ متحده‌‏‎ ایالات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ جدی‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ موج‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.انجامید‏‎ اسرائیل‌‏‎ دولت‌‏‎ تاسیس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ سبب‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ بعضا‏‎
قوم‌‏‎ آوارگی‌‏‎ و‏‎ مظلومیت‌‏‎" القاء‏‎ اسطوره‌ها‏‎ این‌‏‎ تمامی‌‏‎ روح‌‏‎
"یهود‏‎ قوم‌‏‎" محور‏‎ بر‏‎ گویا‏‎ كه‌‏‎ وعده‌‏‎ این‌‏‎ اثبات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ "یهود‏‎
چنانكه‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ تاسیس‌‏‎ مسیح‌‏‎ جهانی‌‏‎ امپراتوری‌‏‎ سرانجام‌‏‎
تعلق‌‏‎ باستان‌‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ اسطوره‌سازی‌ها‏‎ این‌‏‎ می‌بینیم‌‏‎
.است‌‏‎ یافته‌‏‎ ادامه‌‏‎ بیستم‌‏‎ قرن‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
غربی‌‏‎ محققین‌‏‎ میان‌‏‎ در‏‎ جدی‌‏‎ بسیار‏‎ موج‌‏‎ اخیر‏‎ سال‌های‌‏‎ در‏‎
رسانه‌های‌‏‎ بیش‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ گارودی‌‏‎ روژه‌‏‎ ماجرای‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ ایجاد‏‎
برخی‌‏‎ مستدل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ محققین‌‏‎ این‌‏‎.كردند‏‎ منعكس‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎
فیلم‌های‌‏‎ طریق‌‏‎ از‏‎ به‌ویژه‌‏‎ سال‌‏‎ سالیان‌‏‎ كه‌‏‎ را ، ‏‎ ادعاهایی‌‏‎
جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎ درباره‌‏‎ رمان‌ها‏‎ و‏‎ سینمایی‌‏‎
مثلا‏‎ داده‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ تردید‏‎ مورد‏‎ می‌شد ، ‏‎ عنوان‌‏‎ دوم‌جهانی‌‏‎
بنیانگذار‏‎ اسطوره‌های‌‏‎ خود ، ‏‎ معروف‌‏‎ كتاب‏‎ در‏‎ گارودی‌‏‎ آقای‌‏‎
آدم‌سوزی‌‏‎ كوره‌های‌‏‎ معروف‌‏‎ ماجرای‌‏‎ كه‌‏‎ می‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ اسرائیل‌ ، ‏‎
این‌‏‎.است‌‏‎ تاریخی‌‏‎ بزرگ‌‏‎ دروغ‌‏‎ یك‌‏‎ هیتلری‌‏‎ اردوگاه‌های‌‏‎ در‏‎
رواج‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ كسانی‌‏‎ اجساد‏‎ سوزانیدن‌‏‎ برای‌‏‎ كوره‌ها‏‎
زدن‌‏‎ آتش‌‏‎ و‏‎ می‌مردند‏‎ جهانی‌‏‎ دوم‌‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ تیفوس‌‏‎ بیماری‌‏‎
كوره‌هایی‌‏‎ چنین‌‏بود‏‎ الزامی‌‏‎ بهداشتی‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ایشان‌‏‎ اجساد‏‎
زمان‌‏‎ آن‌‏‎ اروپای‌‏‎ مهم‌‏‎ شهرهای‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎ پاریس‌ ، ‏‎ در‏‎
.نداشت‌‏‎ آلمان‌‏‎ اشغال‌‏‎ تحت‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎
اسطوره‌‏‎ پنج‌‏‎ بلكه‌‏‎ اخیر ، ‏‎ اسطوره‌‏‎ نه‌تنها‏‎ كه‌‏‎ می‌كنم‌‏‎ اضافه‌‏‎
ضرب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ تاریخی‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جعلیات‌‏‎ بن‌‏‎ و‏‎ بیخ‌‏‎ از‏‎ نیز‏‎ دیگر‏‎
نهادهای‌‏‎ بر‏‎ آنها‏‎ تسلط‏‎ و‏‎ یهودی‌‏‎ الیگارشی‌‏‎ گسترده‌‏‎ تبلیغات‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ ایشان‌‏‎ موءثر‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تبلیغاتی‌‏‎ و‏‎ دانشگاهی‌‏‎
كه‌‏‎ می‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ امر‏‎ این‌‏‎.جاافتاده‌اند‏‎ تاریخنگاری‌‏‎
داشته‌‏‎ سیاسی‌‏‎ عمیق‌‏‎ تاثیرات‌‏‎ می‌تواند‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ تاریخنگاری‌‏‎
.باشد‏‎
حربه‌‏‎ یك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ از‏‎ یهودی‌‏‎ الیگارشی‌‏‎ یعنی‌‏‎
می‌كند.‏‎ استفاده‌ كرده و ‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ تحقق‌‏‎ برای‌‏‎ مهم‌‏‎
مانند‏‎ ملتی‌‏‎ هیچ‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ادعا‏‎ می‌توان‌‏‎ ‏‎
از‏‎ آنان‌‏‎ مانند‏‎ هیچ‌كس‌‏‎ ندارد ، ‏‎ توجه‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ به‌‏‎ یهودیان‌‏‎
مانند‏‎ هیچ‌كس‌‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎
تاریخنگاری‌‏‎.‎است‌‏‎ نگذاشته‌‏‎ تاثیر‏‎ جهان‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بر‏‎ آنان‌‏‎
عجیبی‌‏‎ سلطه‌‏‎ نیز‏‎ معاصر‏‎ غرب‏‎ رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بر‏‎ یهود‏‎ رسمی‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ یهودیان‌‏‎ تاریخنگاری‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎.‎است‌‏‎ یافته‌‏‎
این‌‏‎ رواج‌‏‎ و‏‎ می‌دهد‏‎ جلوه‌‏‎ ستم‌‏‎ زیر‏‎ و‏‎ مظلوم‌‏‎ همیشه‌‏‎ قومی‌‏‎
و‏‎ وسیع‌‏‎ تبلیغات‌‏‎ و‏‎ سرمایه‌گذاری‌ها‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ تصویر‏‎
غریب‏‎ استعداد‏‎ و‏‎ عجیب‏‎ توانایی‌‏‎ به‌دلیل‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پرهزینه‌‏‎
بزرگ‌‏‎ دروغ‌های‌‏‎ جعل‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌سازی‌‏‎ در‏‎ یهودی‌‏‎ الیگارشی‌‏‎
آن‌‏‎ یعنی‌‏‎ تیپیك‌ ، ‏‎ و‏‎ نوعی‌‏‎ یهودی‌‏‎ كه‌‏‎ كنیم‌‏‎ توجه‌‏‎ باید‏‎ تاریخی‌ ، ‏‎
را‏‎ خود‏‎ شده‌ ، ‏‎ معرفی‌‏‎ اسلامی‌‏‎ و‏‎ مسیحی‌‏‎ فرهنگ‌های‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ یهودی‌‏‎
و‏‎ خداوند‏‎ حمایت‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ خداوند‏‎ برگزیده‌‏‎ موجود‏‎ یك‌‏‎ "واقعا‏‎
به‌رغم‌‏‎ و‏‎ می‌داند‏‎ خداوند‏‎ دردانه‌‏‎ عزیز‏‎ و‏‎ نورچشمی‌‏‎ خلاصه‌‏‎
از‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎.می‌كند‏‎ مظلوم‌نمایی‌‏‎ همیشه‌‏‎ احساس‌‏‎ این‌‏‎
مشابه‌‏‎ دیگر‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ قوم‌‏‎ هیچ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ منحصربفرد‏‎ روانشناسی‌‏‎
.ندارد‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ ملت‌ها ، ‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ از‏‎ بسیاری‌‏‎ تاریخ‌ ، ‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
در‏‎ ولی‌‏‎ بوده‌اند‏‎ خونین‌‏‎ تهاجم‌های‌‏‎ مورد‏‎ ایرانیان‌ ، ‏‎
و‏‎ جزع‌‏‎ از‏‎ اندكی‌‏‎ اثر‏‎ آنها‏‎ ملی‌‏‎ و‏‎ قومی‌‏‎ روانشناسی‌‏‎
ما‏‎ روانشناسی‌‏‎ در‏‎ ‏‏،‏‎"مثلا‏‎.یافت‌‏‎ می‌توان‌‏‎ مظلوم‌نمایی‌‏‎
تهاجم‌های‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ تفاخر‏‎ این‌‏‎ همیشه‌‏‎ ایرانیان‌‏‎
از‏‎ اعم‌‏‎ ملت‌ها ، ‏‎ سایر‏‎.آمده‌ایم‌‏‎ بیرون‌‏‎ سربلند‏‎ خارجی‌‏‎ سخت‌‏‎
شدت‌‏‎ به‌‏‎ برعكس‌ ، ‏‎ یهودیان‌ ، ‏‎ ولی‌‏‎.چنین‌اند‏‎ نیز‏‎ شرقی‌ ، ‏‎ و‏‎ غربی‌‏‎
.می‌سازند‏‎ كوه‌‏‎ كاه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ می‌كنند‏‎ برجسته‌‏‎ را‏‎ مظلومیت‌‏‎ عنصر‏‎
گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ روانشناسی‌‏‎ همین‌‏‎ براساس‌‏‎ گفتم‌‏‎ كه‌‏‎ اسطوره‌ای‌‏‎ شش‌‏‎
رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بنیان‌‏‎ در‏‎ اسطوره‌ها‏‎ این‌‏‎ درواقع‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ دارید‏‎ توجه‌‏‎ البته‌‏‎.دارد‏‎ قرار‏‎ یهود‏‎
منظورم‌‏‎ یعنی‌‏‎ می‌كنم‌‏‎ تاكید‏‎ غرب‏‎ رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ و‏‎ یهود‏‎
منظورم‌‏‎ ;نیست‌‏‎ غربی‌‏‎ یا‏‎ یهودی‌‏‎ مستقل‌‏‎ محققین‌‏‎ و‏‎ مورخین‌‏‎
.است‌‏‎ غربی‌‏‎ یا‏‎ یهودی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ رسمی‌‏‎ قالبهای‌‏‎ و‏‎ الگوها‏‎
آمد، باید گفت :‏‎ به‌وجود‏‎ چگونه‌‏‎ یهودیان‌‏‎ در‏‎ خاص‌‏‎ روانشناسی‌‏‎ این‌‏‎ اینكه
كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ طولانی‌‏‎ فرآیند‏‎ یك‌‏‎ در‏‎ روانشناسی‌‏‎ این‌‏‌‏‎
نكته‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ باید‏‎.می‌شود‏‎ شروع‌‏‎ میلادی‌‏‎ اولیه‌‏‎ قرون‌‏‎ از‏‎
سایر‏‎ برخلاف‌‏‎ یهودیان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ باشیم‌‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ مهم‌‏‎ بسیار‏‎
از‏‎ و‏‎ نیستند‏‎ مقید‏‎ معین‌‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ سرزمین‌‏‎ یك‌‏‎ به‌‏‎ انسانی‌ ، ‏‎ جوامع‌‏‎
در‏‎ كوچ‌نشینی‌‏‎ زندگی‌‏‎ نوعی‌‏‎ امروز‏‎ تابه‌‏‎ میلادی‌‏‎ اولیه‌‏‎ قرون‌‏‎
"كاملا‏‎ معیشت‌‏‎ و‏‎ زیست‌‏‎ الگوی‌‏‎ این‌‏‎.داشته‌اند‏‎ جهانی‌‏‎ پهنه‌‏‎
آنها‏‎ یعنی‌‏‎.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ اجبار‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ انتخابی‌‏‎
و‏‎ كردند‏‎ رها‏‎ را‏‎ فلسطین‌‏‎ سرزمین‌‏‎ اولیه‌شان‌ ، ‏‎ موطن‌‏‎ داوطلبانه‌‏‎
درحالی‌‏‎ بازنگشتند‏‎ سرزمین‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ قرن‌ها‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ داوطلبانه‌‏‎
كامل‌‏‎ به‌طور‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آنها‏‎ دراختیار‏‎ فراوانی‌‏‎ فرصت‌های‌‏‎ كه‌‏‎
.شوند‏‎ ساكن‌‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎
در‏‎ ناسی‌‏‎ یوسف‌‏‎ نفوذ‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شانزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ "مثلا‏‎
مقتدر‏‎ بسیار‏‎ ناسی‌‏‎ یوسف‌‏‎ این‌‏‎.عثمانی‌‏‎ سلطان‌‏‎ دوم‌‏‎ سلیم‌‏‎ دربار‏‎
جزیره‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ ارادت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ آنقدر‏‎ سلیم‌‏‎ سلطان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
را‏‎ اژه‌‏‎ دریای‌‏‎ جزایر‏‎ بزرگترین‌‏‎ از‏‎ دیگر‏‎ جزیره‌‏‎ و 12‏‎ ناكسوس‌‏‎
یوسف‌‏‎ آیا‏‎نداشت‌‏‎ اهمیتی‌‏‎ فلسطین‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎بخشید‏‎ وی‌‏‎ به‌‏‎
فلسطین‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ پردرآمد‏‎ و‏‎ غنی‌‏‎ جزایر‏‎ به‌جای‌‏‎ نمی‌توانست‌‏‎ ناسی‌‏‎
"قطعا‏‎ دهد؟‏‎ سكنی‌‏‎ سرزمین‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ را‏‎ یهودیان‌‏‎ و‏‎ بخواهد‏‎ را‏‎
زمان‌‏‎ آن‌‏‎ یهودیان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ این‌‏‎ واقعیت‌‏‎ ولی‌‏‎.می‌توانست‌‏‎
بنادر‏‎ هیچگاه‌‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎ سكونت‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌ای‌‏‎
و‏‎ آمستردام‌‏‎ و‏‎ لیسبون‌‏‎ و‏‎ آنتورپ‌‏‎ مانند‏‎ زرخیزی‌‏‎ و‏‎ پررونق‌‏‎
رها‏‎ را‏‎ غیره‌‏‎ و‏‎ هرمز‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎ و‏‎ قسطنطنیه‌‏‎ و‏‎ ازمیر‏‎ و‏‎ سالونیك‌‏‎
امروزه‌‏‎ امر‏‎ این‌‏‎.نمی‌رفتند‏‎ "موعود‏‎ ارض‌‏‎" به‌‏‎ و‏‎ نمی‌كردند‏‎
یهودی‌ ، ‏‎ زرسالار‏‎ و‏‎ ثروتمند‏‎ خاندان‌های‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صادق‌‏‎ نیز‏‎
و‏‎ سیاسی‌‏‎ پایگاه‌‏‎ یك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تنها‏‎ را‏‎ اسرائیل‌‏‎ دولت‌‏‎
جهانی‌‏‎ و‏‎ منطقه‌ای‌‏‎ تشنج‌‏‎ ایجاد‏‎ كانون‌‏‎ یك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
و‏‎ تسلیحاتی‌‏‎ صنایع‌‏‎ بازار‏‎ همیشه‌‏‎ آن‌‏‎ ازطریق‌‏‎ تا‏‎ می‌خواهند‏‎
زندگی‌‏‎ و‏‎ اقامت‌‏‎ محل‌‏‎ نه‌به‌عنوان‌‏‎ باشد ، ‏‎ پرمشتری‌‏‎ آنها‏‎ نظامی‌‏‎
جزایر‏‎ در‏‎ افسانه‌ای‌شان‌‏‎ و‏‎ مجلل‌‏‎ كاخ‌های‌‏‎ هیچگاه‌‏‎ آنها‏‎.خود‏‎
فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمی‌كنند‏‎ رها‏‎ را‏‎ آرام‌‏‎ اقیانوس‌‏‎ خصوصی‌‏‎
بزرگترین‌‏‎ روچیلد‏‎ ادموند‏‎ بارون‌‏‎ كه‌‏‎ می‌دانید‏نمی‌روند‏‎
و‏‎ كرد‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ استقرار‏‎ برای‌‏‎ را‏‎ سرمایه‌گذاری‌‏‎
ارض‌‏‎ پدر‏‎" به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زیاد‏‎ آنقدر‏‎ ماجرا‏‎ این‌‏‎ در‏‎ او‏‎ سهم‌‏‎
تنها‏‎ طولانی‌اش‌‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ او‏‎ ولی‌‏‎.دارد‏‎ شهرت‌‏‎ "اسرائیل‌‏‎
از‏‎ كمتر‏‎ هم‌‏‎ سفرها‏‎ این‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سفر‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎
.شد‏‎ خارج‌‏‎ بود ، ‏‎ كمال‌‏‎ و‏‎ تمام‌‏‎ كاخ‌‏‎ یك‌‏‎ كه‌‏‎ مجللش‌ ، ‏‎ كشتی‌‏‎ عرشه‌‏‎
را‏‎ فلسطین‌‏‎ ساكن‌‏‎ یهودیان‌‏‎ با‏‎ او‏‎ ملاقات‌‏‎ سفرها ، ‏‎ این‌‏‎ در‏‎
.كرده‌اند‏‎ توصیف‌‏‎ رعایایش‌‏‎ با‏‎ پادشاه‌‏‎ یك‌‏‎ ملاقات‌‏‎ مانند‏‎
را‏‎ فلسطین‌‏‎ یهودیان‌‏‎ سران‌‏‎ روچیلد‏‎ بارون‌‏‎ كه‌‏‎ زمانی‌‏‎ می‌گویند‏‎
دیدن‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ كرد ، ‏‎ دعوت‌‏‎ خصوصی‌اش‌‏‎ كشتی‌‏‎ عرشه‌‏‎ به‌‏‎ شام‌‏‎ برای‌‏‎
میان‌‏‎ در‏‎ "جوك‌‏‎" این‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ حیرت‌زده‌‏‎ دریایی‌‏‎ مجلل‌‏‎ كاخ‌‏‎ این‌‏‎
نمی‌خواهی‌‏‎:می‌گوید‏‎ روچیلد‏‎ به‌‏‎ یهودی‌‏‎ یك‌‏‎.یافت‌‏‎ رواج‌‏‎ آنها‏‎
ارض‌‏‎" به‌‏‎ تو‏‎:‎می‌دهد‏‎ جواب‏‎ روچیلد‏‎ بروی‌؟‏‎ "موعود‏‎ ارض‌‏‎" به‌‏‎
آقای‌‏‎ این‌‏می‌مانم‌‏‎ "موعود‏‎ كشتی‌‏‎" در‏‎ من‌‏‎ برو ، ‏‎ "موعود‏‎
یك‌‏‎ صهیونیست‌‏‎":می‌گوید‏‎.دارد‏‎ گویایی‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ جمله‌‏‎ روچیلد‏‎
می‌دهد‏‎ پول‌‏‎ انگلیسی‌‏‎ یهودی‌‏‎ یك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ امریكایی‌‏‎ یهودی‌‏‎
".برود‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ لهستانی‌‏‎ یهودی‌‏‎ یك‌‏‎ تا‏‎
ایجاد‏‎ قوم‌‏‎ این‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ خلاء‏‎ یك‌‏‎ سرزمین‌‏‎ فقدان‌‏‎ "طبعا‏‎
كه‌‏‎ خاصی‌‏‎ اساطیری‌‏‎ و‏‎ دینی‌‏‎ مفاهیم‌‏‎ با‏‎ خلاء‏‎ این‌‏‎ و‏‎ می‌كرد‏‎
ساختار‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مسیحیایی‌‏‎ رسالت‌‏‎ و‏‎ برگزیدگی‌‏‎ اصل‌‏‎ بر‏‎ مبتنی‌‏‎
عناصر‏‎ این‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مرتفع‌‏‎ معینی‌‏‎ فرقه‌گونه‌‏‎ و‏‎ متمركز‏‎ سیاسی‌‏‎
اخیر ، ‏‎ سال‌‏‎ هزار‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نزدیك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ "یهود‏‎ قوم‌‏‎" كه‌‏‎ شد‏‎ سبب‏‎
خود‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ موجودیت‌‏‎ شد ، ‏‎ تبدیل‌‏‎ وطن‌‏‎ جهان‌‏‎ جامعه‌ای‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.كند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎
مهم‌‏‎ اركان‌‏‎ از‏‎ یكی‌‏‎ مظلومیت‌‏‎ افسانه‌‏‎ ترویج‌‏‎ و‏‎ تاریخ‌سازی‌‏‎
می‌شده‌‏‎ سبب‏‎ را‏‎ یهودیان‌‏‎ بقای‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ منحصربفرد‏‎ فرهنگ‌‏‎ این‌‏‎
از‏‎ تازه‌‏‎ مهاجرین‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ میزبان‌‏‎ جوامع‌‏‎ همدلی‌‏‎ و‏‎
عدم‌‏‎ كه‌‏‎ كنیم‌‏‎ توجه‌‏‎ باید‏‎ البته‌‏‎.است‌‏‎ می‌كرده‌‏‎ جلب‏‎ رسیده‌‏‎ راه‌‏‎
پهنه‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ كوچ‌نشینی‌‏‎ و‏‎ واحد‏‎ سرزمین‌‏‎ به‌‏‎ یهودیان‌‏‎ تعلق‌‏‎
دلیل‌‏‎ همین‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ آنها‏‎ برای‌‏‎ چشمگیری‌‏‎ مزایای‌‏‎ جهانی‌‏‎
ادامه‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ معیشت‌‏‎ و‏‎ زیست‌‏‎ شیوه‌‏‎ این‌‏‎ آنها‏‎
.دادند‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ شاید‏‎ می‌ماندند‏‎ فلسطین‌‏‎ سرزمین‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ اگر‏‎
دیگر ، ‏‎ كوچك‌‏‎ اقوام‌‏‎ از‏‎ بسیاری‌‏‎ مانند‏‎ طولانی‌ ، ‏‎ تاریخ‌‏‎ این‌‏‎
اهمیت‌‏‎ و‏‎ وزن‌‏‎ هیچگاه‌‏‎ می‌ماندند‏‎ اگر‏‎ "قطعا‏‎ و‏‎ می‌شدند‏‎ مضمحل‌‏‎
ماندند‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎ (كنعانی‌ها‏‎)‎ فنیقی‌ها‏‎.نمی‌یافتند‏‎ جدی‌‏‎
.نیست‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ اثری‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ تعلق‌‏‎ تاریخ‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎
زمان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ صرافان‌‏‎ و‏‎ بین‌المللی‌‏‎ تجار‏‎ فنیقی‌ها‏‎ درحالی‌كه‌‏‎
را‏‎ صرافی‌‏‎ و‏‎ بین‌المللی‌‏‎ تجارت‌‏‎ یهودیان‌‏‎ "واصولا‏‎ بودند‏‎ خود‏‎
عناصر‏‎ بنابراین‌ ، ‏‎.گرفتند‏‎ یاد‏‎ فنیقی‌شان‌‏‎ همسایگان‌‏‎ از‏‎
و‏‎ دینی‌‏‎ روانشناسی‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌ها‏‎ یعنی‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ سیاسی‌‏‎ و‏‎ فرهنگی‌‏‎
انواع‌‏‎ و‏‎ فرقه‌گونه‌‏‎ و‏‎ متمركز‏‎ سیاسی‌‏‎ ساختار‏‎ و‏‎ تاریخی‌‏‎
و‏‎ سیاسی‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ تكاثر‏‎ و‏‎ كسب‏‎ برای‌‏‎ آنها‏‎ خاص‌‏‎ شگردهای‌‏‎
جامعه‌‏‎ تنها‏‎ این‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ نیرومندی‌‏‎ بسیار‏‎ عناصر‏‎ اقتصادی‌ ، ‏‎
جهانی‌‏‎ متنفذ‏‎ نیروی‌‏‎ یك‌‏‎ به‌‏‎ قرن‌ها‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وطن‌‏‎ جهان‌‏‎ بشری‌‏‎
.كرد‏‎ تبدیل‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ یهودیان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خصوصیت‌‏‎ همین‌‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎
زیرا‏‎ می‌شوند‏‎ شناخته‌‏‎ بین‌المللی‌‏‎ بانكداری‌‏‎ بنیانگذاران‌‏‎
یك‌‏‎ مختلف‌‏‎ اعضای‌‏‎ حضور‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ جماعتی‌‏‎ تنها‏‎
و‏‎ داشتند‏‎ جهانی‌‏‎ مالی‌‏‎ اعتبار‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ مراكز‏‎ در‏‎ خاندان‌‏‎
یك‌‏‎ در‏‎ عظیمی‌‏‎ مبالغ‌‏‎ برات‌‏‎ و‏‎ حواله‌‏‎ یك‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ می‌توانستند‏‎
این‌‏‎ بابت‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ تاجر‏‎ فلان‌‏‎ دراختیار‏‎ دنیا‏‎ دیگر‏‎ گوشه‌‏‎
نبود ، ‏‎ ساخته‌‏‎ یهودیان‌‏‎ جز‏‎ دیگر‏‎ هیچ‌كس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اقدام‌ ، ‏‎
قرن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ درحالی‌كه‌‏‎.كنند‏‎ دریافت‌‏‎ كلانی‌‏‎ حق‌العمل‌‏‎
كه‌‏‎ نبود‏‎ ممكن‌‏‎ نیز‏‎ انگلیسی‌‏‎ مقتدر‏‎ لرد‏‎ یك‌‏‎ برای‌‏‎ حتی‌‏‎ نوزدهم‌‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎ "مثلا‏‎ او ، ‏‎ حواله‌‏‎ و‏‎ بنویسد‏‎ یادداشتی‌‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎
.شود‏‎ تبدیل‌‏‎ پول‌‏‎ به‌‏‎
مهم‌‏‎ مراكز‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ معینی‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ مسلمان‌‏‎ تجار‏‎ البته‌‏‎
.داشتند‏‎ مالی‌‏‎ مبادلات‌‏‎ چنین‌‏‎ اسلام‌‏‎ دنیای‌‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎ تجاری‌‏‎
فرهنگی‌ ، ‏‎ و‏‎ اطلاعاتی‌‏‎ و‏‎ سیاسی‌‏‎ مسایل‌‏‎ زمینه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ همین‌طور‏‎
منحصربفردی‌‏‎ نقش‌‏‎ بودن‌شان‌‏‎ وطنی‌‏‎ جهان‌‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎ یهودیان‌‏‎ كه‌‏‎
فرهنگی‌‏‎ و‏‎ اقتصادی‌‏‎ و‏‎ رفتارهای‌سیاسی‌‏‎ این‌‏‎.می‌كردند‏‎ ایفا‏‎
رفتارها‏‎ یهود ، ‏‎ جهانی‌‏‎ جامعه‌‏‎ زندگی‌‏‎ منحصربفرد‏‎ شیوه‌‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎
ملت‌ها‏‎ سایر‏‎ نظر‏‎ در‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آنها‏‎ طبیعی‌‏‎ كنش‌های‌‏‎ و‏‎
.می‌كرد‏‎ جلوه‌‏‎ عجیب‏‎ و‏‎ غیرطبیعی‌‏‎

نوشته شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1388 توسط مهدویون عصر ظهور
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

   دانشنامه مهدویت

لینكستان

آمار سایت

   لوگوی دوستان